• Home
 • Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Ferrmons Advocatenkantoor worden verstrekt en zijn tevens van toepassing op werkzaamheden waartoe nader opdracht wordt gegeven of uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard door Ferrmons Advocatenkantoor.
  Alle overeenkomsten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatverbintenissen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Ferrmons Advocatenkantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 3 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het door Ferrmons Advocatenkantoor in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag.
 5. Ferrmons Advocatenkantoor zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Ferrmons Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor een eventueel tekortschieten van die derden.
 6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Ferrmons Advocatenkantoor in verband met door Ferrmons Advocatenkantoor verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
 7. De opdrachtgever geeft Ferrmons Advocatenkantoor op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn aan hen te overleggen.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Ferrmons Advocatenkantoor tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Ferrmons Advocatenkantoor.
 9. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Ferrmons Advocatenkantoor vast te stellen uurtarieven. Dit uurtarief kan periodiek door Ferrmons Advocatenkantoor worden aangepast, ook bij lopende opdrachten, wanneer tot een verhoging van het tarief wordt besloten, hetgeen tenminste één keer per kalenderjaar plaatsvindt.
 10. Door Ferrmons Advocatenkantoor ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten etc.) wordt 6 % van het honorarium in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 11. In opdrachten die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het in artikel 10 bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.
 12. De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling ziet Ferrmons Advocatenkantoor zich genoodzaakt maatregelen ter incasso van de declaratie te treffen en komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van de opdrachtgever, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van de interne administratie- en incassokosten.
 13. Ferrmons Advocatenkantoor behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Ferrmons Advocatenkantoor in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever betaald worden. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Ferrmons Advocatenkantoor dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.
 14. Bij gebreke van een tijdige betaling van een (voorschot)declaratie is Ferrmons Advocatenkantoor gerechtigd de te verrichten werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
 15. De werkzaamheden van Ferrmons vallen onder de Wet Identificatie bij Dienstverlening en Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. Op basis hiervan kan Ferrmons opdrachtgevers verzoeken zich te identificeren en daarnaast dient Ferrmons zogeheten ongebruikelijke transacties te melden, wanneer er advies wordt gegeven op de volgende gebieden: belastingrecht, aan- en verkopen van onroerende zaken, beheren van gelden, oprichten of beheren van vennootschappen en aan- en verkopen van ondernemingen.
 16. De rechtsverhouding tussen Ferrmons Advocatenkantoor en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter te Almelo (Rechtbank Overijssel) tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten of tenzij Ferrmons of opdrachtgever een bepaald geschil voorlegt aan de Geschillencommissie Advocatuur. Ferrmons is daarnaast bevoegd als eiseres in een geschil de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter te wenden, tenzij Ferrmons of opdrachtgever een bepaald geschil voorlegt aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 17. Ferrmons is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.
 18. Wanneer opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening van Ferrmons of over de declaratie, dient de opdrachtgever de bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelende advocaat van Ferrmons. Opdrachtgever kan zich echter ook wenden tot mr. T. Demirdag. Indien deze bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt dan kan opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Alvorens deze weg te bewandelen dient de klacht eerst aan Ferrmons te zijn voorgelegd. Deze weg staat ook voor opdrachtgever open wanneer Ferrmons niet binnen vier weken na het indienen van klacht van opdrachtgever schriftelijk heeft gereageerd.
 19. De opdrachtgever kan de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van Ferrmons indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
 20. Na afsluiting van een dossier worden alle stukken uit het dossier in het archief van Ferrmons opgeslagen gedurende een termijn van vijf jaar. Hierna zullen in principe alle stukken worden vernietigd.
 21. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Duitse tekst opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.
 22. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle werknemers en hulppersonen van Ferrmons Advocatenkantoor, als ware zij door henzelf bedongen.

FERRMONS ADVOCATENKANTOOR, januari 2015